2022-2023 Mr. & Miss SHS - Rachael Serna & Jeremiah Ramirez

2022-2023 Mr. & Miss SHS - Rachael Serna & Jeremiah Ramirez